Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo

Dirección

Avenida Beiramar, 55, C.P. 36202, Vigo
(Pontevedra)

Teléfonos

886 110 825 / 886 110 826

Fax

886 110 853

Correo electrónico

int.pesqueiro.atlantico@edu.xunta.es

 

Póñase en contacto con nós, a través do seguinte formulario:

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAIS
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAIS
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia - Consellería do Mar
Finalidade do tratamento Responder ás dúbidas e suxestións recibidas.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, retificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
CAPTCHA
Introduce os caracteres que se amosan na imaxe.